SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 49144 osób

Wiadomości


Regulamin S.M. Nałkowskich:

 1. Regulamin rozliczenia zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni (obowiązuje od dnia 01.04.2021)
 2. Wersja do druku:

 3. Regulamin zarządu
 4. Wersja do druku:

 5. Regulamin wymieniania wodomierzy
 6. Wersja do druku:

 7. Regulamin Funduszu Zasobowego
 8. Wersja do druku:

 9. Regulamin przetargów
 10. Wersja do druku:

 11. Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie
 12. Wersja do druku:

 13. Regulamin Samorz. Domowe 2020
 14. Wersja do druku:

 15. Reg okreslajacy zasady rozl kosztow GZM 2012 projekt dany na RN maj koniec
 16. Wersja do druku:

 17. Regulamin Gospodarki Finansowej Spoldzielni Mieszkaniowej Nalkowskich popr.RP 25.05
 18. Wersja do druku:

 19. Regulamin organizacyjny spółdzielni mieszkaniowej
 20. Wersja do druku:

 21. Regulamin rozliczania wody 2011
 22. Wersja do druku:

 23. Regulamin określający zasady najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów, dodatkowych powierzchni przynależnych oraz miejsc parkingowych
 24. Wersja do druku:

 25. Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców
 26. Wersja do druku:

 27. Regulamin określający zasady umarzania odsetek naliczanych z tytułu nie wpłacania w obowiązującym terminie opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 31 marca 2010 roku
 28. Wersja do druku:

 29. Regulamin Funduszu Remontowego. Zał. do uchwały Nr 100/10/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 03.10.2011 r.
 30. Wersja do druku:

 31. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem spoleczno-kulturalnym
 32. Wersja do druku:

 33. Regulamin określający zasady ustalania kosztów dostawy energii cieplnej Załącznik do uchwały 18 08 2019 z dnia 26 08 2019
 34. Wersja do druku:

 35. Regulamin umieszczania reklam i szyldów Uchwała RN nr 24 09 2017
 36. Wersja do druku:

 37. Regulamin przeprowadzania przetargow na zbycie lokali mieszkalnych w SM Nałkowskich
 38. Wersja do druku:

 39. Struktura Organizacyjna SM Nalkowskich - zal do uchwały rn nr 19 08 2019
 40. Wersja do druku:

 41. Regulamin korzystania z parkingów - załącznik do uchwały RN nr 17 07 2020 z dnia 27 07 2020
 42. Wersja do druku:

 43. Regulamin miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Samsonowicza 33-41 , działka nr 81/14
 44. Wersja do druku:

Regulamin użytkowania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowksich w Lublinie

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przestrzeganie regulaminu obowiązuje wszystkich mieszkańców budynku, członków ich gospodarstw domowych i innych osób korzystających z lokali.
 2. Członek Spółdzielni zobowiązany jest bezzwłocznie nie później niż w terminie 14 dni powiadomić Zarząd o wszelkich istotnych zmianach dotyczących jego lokalu a w szczególności o zmianach osób zamieszkujących lub uprawnionych do korzystania z lokalu. Wymienione osoby, członek zobowiązany jest zapoznać z niniejszym regulaminem i zobowiązać do jego przestrzegania.
 3. Za zachowanie dzieci mieszkańców i szkody przez nie wyrządzone odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 4. Członek Spółdzielni ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, którym oddał swój lokal do używania w tym także za przestrzeganie przez te osoby regulaminu porządku domowego i wyrządzone a nie naprawione szkody powstałe z ich winy.
 5. Członek Spółdzielni ponosi również odpowiedzialność za zachowanie osób przybyłych w odwiedziny do mieszkańców lokalu a w szczególności przestrzegania przez te osoby przepisów porządkowych zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 2 OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

 1. Mieszkańcy budynku zobowiązani są do użytkowania zajmowanego lokalu i pomieszczeń do niego przynależnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
 2. Mieszkańcy budynku zobowiązani są także dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytkowania oraz otoczenie budynku.
 3. W przypadku jakichkolwiek awarii lub nagłych wypadków należy zgłosić je natychmiast do Zarządu Spółdzielni a w razie potrzeby zawiadomić odpowiednie służby takie jak straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, pogotowie gazowe, pogotowie LPEC, techniczne itp.
 4. Mieszkańcy budynku obowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych, budowlanych, przeciwpożarowych oraz dotyczących użytkowania instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej itp.
 5. Znane przypadki uszkodzeń części wspólnej nieruchomości lub naruszania przepisów związanych z jej użytkowaniem przez mieszkańców należy zgłaszać Zarządowi Spółdzielni.
 6. Z instalacji i urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem a w szczególności:
  1. nie wrzucać do instalacji kanalizacyjnej odpadów takich jak: kości, obierki, puszki, papiery, szmaty itp.
  2. Przepalone bezpieczniki instalacji elektrycznej wymieniać wyłącznie na nowe,
  3. bieżąco konserwować odbiorcze urządzenia gazowe.
 7. Członek Spółdzielni jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie nieruchomości z jego winy na warunkach uzgodnionych z Zarządem Spółdzielni. Na mieszkańcach lokalu spoczywa odpowiedzialność za stan techniczny przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności. Członkowie są zobowiązani zezwalać na wstęp osób do lokalu i innych zajmowanych pomieszczeń, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.
 8. W razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody Członek jest obowiązany do natychmiastowego udostępnienia lokalu w celu jej usunięcia. Jeżeli żaden z mieszkańców lokalu nie jest obecny albo odmawia udostępnienia lokalu, upoważnione przez Zarząd Spółdzielni osoby mają prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej, także przy jej udziale.

§ 3 PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Wszyscy Członkowie zobowiązani są do dbałości o nieruchomości, wzajemnej pomocy przy utrzymaniu sprawności technicznej urządzeń i instalacji w budynku i niezakłócania spokoju innym mieszkańcom.
 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 2200 do 600. W tych godzinach nie należy używać narzędzi, urządzeń oraz powodować hałasów mogących zakłócać sen innym mieszkańcom.
 3. Trzepanie dywanów może odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym w godzinach od 800 do 2200.
 4. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do utrzymywania ładu porządku i czystości na klatkach schodowych, korytarzach i pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz gruncie przynależnym do budynku.
 5. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez mieszkańców czynności mogących spowodować uszkodzenie elementów części wspólnej nawet o ile nie ujawniają się bezpośrednio w trakcie tych czynności np. używanie materiałów wybuchowych (petardy, sztuczne ognie), odbijanie piłki o ściany budynku, wyrzucanie przedmiotów przez okna itp.
 6. Dozwolone jest posiadanie zwierząt domowych nie powodujących zagrożenia życia ani zdrowia ludzi, nie zakłócających spokoju oraz w ilościach nie wskazujących na prowadzenie hodowli. Posiadacze tych zwierząt zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych w tym niezwłocznego sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenie posesji oraz wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcach.
 7. Zabrania się karmienia ptaków na parapetach okien i na balkonach oraz dokarmiania bezpańskich psów i kotów w pomieszczeniach budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania.
 8. Skrzynki na rośliny, doniczki itp. umieszczone na parapetach okien i na balkonach powinny być należycie zabezpieczone przed wypadnięciem. Podlewanie roślin nie może powodować przeciekania wody na niższe piętra lub na ulicę.
 9. W piwnicach, na korytarzach i balkonach nie można przechowywać motorowerów, motocykli oraz materiałów łatwopalnych, żrących i cuchnących środków oraz gazu w butlach.
 10. Ciągów komunikacyjnych (korytarzy, schodów i klatek schodowych, pralni, suszarni, strychów itp.) nie wolno zastawiać żadnymi przedmiotami. Za zgodą Zarządu Spółdzielni dopuszczalne jest to na okres do 7 dni w przypadku konieczności wykonania prac remontowych w lokalu. Bezprawnie pozostawione przedmioty na ciągach komunikacyjnych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytkowania mogą zostać usunięte i wywiezione jako odpady na koszt ich właściciela.
 11. Śmieci i inne odpady komunalne należy wrzucać wyłącznie do pojemników do tego przeznaczonych.
 12. Usuwanie gruzu po remoncie lokalu oraz starych mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i innych urządzeń wyposażenia lokali odbywa się na koszt mieszkańca w sposób uzgodniony z Zarządem Spółdzielni.
 13. Instalowanie na dachu lub ścianach zewnętrznych budynku anten telewizyjnych itp. jest dozwolone za zgodą Zarządu Spółdzielni. Koszt napraw ewentualnych uszkodzeń związanych z montażem bądź konserwacją tych anten obciąża ich użytkownika.
 14. Nie jest dozwolone przechowywanie na balkonach lub umieszczanie w innych miejscach przedmiotów szpecących wygląd budynku. Zabrania się również montowania suszarek w postaci wysięgnika balkonowego.
 15. Piwnice są pomieszczeniami przynależnymi do lokalu. Dostęp do piwnic powinien być stale zapewniony mieszkańcom. Jeżeli wejście do piwnic jest zamykane mieszkańcy muszą mieć możliwość odpłatnego zaopatrywania się w klucze. Przy korzystaniu z piwnic bezwzględnie należy przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej a w szczególności nie palić papierosów i nie używać otwartego ognia.
 16. Zabrania się palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych na klatkach schodowych.
 17. Zabrania się samowolnego montowania zadaszeń nad balkonami ostatnich kondygnacji. Montażu zadaszeń dokonuje Spółdzielnia na wniosek i koszt zainteresowanego z zachowaniem wymogów Prawa budowlanego. Zadaszenia wykonane własnym sumptem podlegają rozbiórce na koszt lokatora.

§ 4

Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować skutki określone w Statucie.

§ 5

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie w dniu ..................................... uchwała nr .........../2003