SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 4698 osób

Wiadomości


Regulamin S.M. Nałkowskich:

 1. Regulamin zarządu
 2. Wersja do druku:

 3. Regulamin wymieniania wodomierzy
 4. Wersja do druku:

 5. Regulamin przetargu na nabycie pierwszeństwa w uzyskaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkaniowego
 6. Wersja do druku:

 7. Regulamin Funduszu Zasobowego
 8. Wersja do druku:

 9. Regulamin przetargów
 10. Wersja do druku:

 11. Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie
 12. Wersja do druku:

 13. Regulamin Samorz. Domowe 2013 zmieniony
 14. Wersja do druku:

 15. Reg okreslajacy zasady rozl kosztow GZM 2012 projekt dany na RN maj koniec
 16. Wersja do druku:

 17. Regulamin Gospodarki Finansowej Spoldzielni Mieszkaniowej Nalkowskich popr.RP 25.05
 18. Wersja do druku:

 19. Regulamin przyjęć w poczet członków_zał do uchwały 125
 20. Wersja do druku:

 21. Regulamin organizacyjny spółdzielni mieszkaniowej
 22. Wersja do druku:

 23. Regulamin rozliczania wody 2011
 24. Wersja do druku:

 25. Regulamin określający zasady najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów, dodatkowych powierzchni przynależnych oraz miejsc parkingowych
 26. Wersja do druku:

 27. Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców
 28. Wersja do druku:

 29. Regulamin określający zasady umarzania odsetek naliczanych z tytułu nie wpłacania w obowiązującym terminie opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 31 marca 2010 roku
 30. Wersja do druku:

 31. Regulamin Funduszu Remontowego. Zał. do uchwały Nr 100/10/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 03.10.2011 r.
 32. Wersja do druku:

 33. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem spoleczno-kulturalnym
 34. Wersja do druku:

 35. Regulamin określający zasady ustalania kosztów dostawy energii cieplnej Uchwała RN nr 23 09 2017 obowiązuje od 01 01 2018
 36. Wersja do druku:

 37. Regulamin umieszczania reklam i szyldów Uchwała RN nr 24 09 2017
 38. Wersja do druku:

 39. Regulamin przeprowadzania przetargow na zbycie lokali mieszkalnych w SM Nałkowskich
 40. Wersja do druku:

POROZUMIENIE zawarte w dniu 16.02.2009 r., pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie, zwaną dalej Pracodawcą reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Leszka Kraczkowskiego, a Radą Pracowników powołaną w SM im. W.Z. Nałkowskich, zwaną dalej Radą.

Strony zawierają niniejsze porozumienie na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. z 2006 r. nr 79, poz. 550 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

§ 1

 1. Pracodawca będzie przekazywał Radzie Pracowników informacje o:
  1. działalności i sytuacji ekonomicznej Spółdzielni oraz przewidywanych w tym zakresie zmian,
  2.  stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia,
  3. działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.
 2. Pracodawca przekazuje informacje w razie przewidywanych zmian lub zamierzonych działań oraz na pisemny wniosek Rady Pracowników.

§ 2

 1. Sprawy, o których mowa w § 1, będą przedmiotem konsultacji Pracodawcy i Rady Pracowników na zasadach określonych w Ustawie.
 2. Rada może przedstawiać Pracodawcy opinie na piśmie w sprawach będących przedmiotem konsultacji.
 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Pracodawcy w prowadzeniu konsultacji są członkowie Zarządu SM, Główny Księgowy bądź inne osoby upoważnione przez Prezesa Zarządu SM.

§ 3

 1. Rada Pracowników przedstawia pisemną opinię w zakresie sprawy, o której została poinformowana w terminie 14 dni, od dnia przekazania informacji.
 2. Konsultacje nie mogą zostać przeprowadzone wcześniej niż w terminie 7 dni, od dnia przekazania Pracodawcy opinii Rady Pracowników, o której mowa w ust. 1.
 3. Każdy z członków Rady Pracowników może przedstawić zdanie odrębne, które powinno być przedstawione Pracodawcy.

§ 4

 1. Strony porozumienia deklarują prowadzenie konsultacji w dobrej wierze z poszanowaniem interesów stron oraz dążenie do zgodnego rozstrzygania wszelkich kwestii spornych.
 2. W przypadku niemożliwości uzgodnienia stanowisk strony mogą posiłkować się opiniami państwowej inspekcji pracy lub ekspertów.
 3. Zasięganie opinii eksperta wymaga zgody Zarządu SM i odbywa się na koszt Spółdzielni.

§ 5

 1. Rada pracowników oraz osoby, o których mowa w § 4 ust. 2, są obowiązani do nieujawniania uzyskanych w związku z pełnioną funkcją informacji stanowiących tajemnicę służbową, co do których Pracodawca zastrzegł obowiązek zachowania ich poufności. Nieujawnianie uzyskanych informacji obowiązuje również po zaprzestaniu pełnienia funkcji, lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat.
 2. Pracodawca, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może nie udostępnić Radzie Pracowników informacji, których ujawnienie mogłoby, według obiektywnych kryteriów, poważnie zakłócić działalność Spółdzielni albo narazić ją na znaczną szkodę.
 3. W przypadku uznania, że zastrzeżenie poufności informacji lub ich nieudostępnienie jest niezgodne z przepisami ust. 1 lub 2, Rada Pracowników może wystąpić do sądu rejonowego - sądu gospodarczego z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku zachowania poufności informacji lub o nakazanie udostępnienia informacji lub przeprowadzenia konsultacji.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy Ustawy.

§ 7

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.