SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 4731 osób

Wiadomości


Regulamin S.M. Nałkowskich:

 1. Regulamin zarządu
 2. Wersja do druku:

 3. Regulamin wymieniania wodomierzy
 4. Wersja do druku:

 5. Regulamin przetargu na nabycie pierwszeństwa w uzyskaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkaniowego
 6. Wersja do druku:

 7. Regulamin Funduszu Zasobowego
 8. Wersja do druku:

 9. Regulamin przetargów
 10. Wersja do druku:

 11. Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie
 12. Wersja do druku:

 13. Regulamin Samorz. Domowe 2013 zmieniony
 14. Wersja do druku:

 15. Reg okreslajacy zasady rozl kosztow GZM 2012 projekt dany na RN maj koniec
 16. Wersja do druku:

 17. Regulamin Gospodarki Finansowej Spoldzielni Mieszkaniowej Nalkowskich popr.RP 25.05
 18. Wersja do druku:

 19. Regulamin przyjęć w poczet członków_zał do uchwały 125
 20. Wersja do druku:

 21. Regulamin organizacyjny spółdzielni mieszkaniowej
 22. Wersja do druku:

 23. Regulamin rozliczania wody 2011
 24. Wersja do druku:

 25. Regulamin określający zasady najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów, dodatkowych powierzchni przynależnych oraz miejsc parkingowych
 26. Wersja do druku:

 27. Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców
 28. Wersja do druku:

 29. Regulamin określający zasady umarzania odsetek naliczanych z tytułu nie wpłacania w obowiązującym terminie opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 31 marca 2010 roku
 30. Wersja do druku:

 31. Regulamin Funduszu Remontowego. Zał. do uchwały Nr 100/10/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 03.10.2011 r.
 32. Wersja do druku:

 33. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem spoleczno-kulturalnym
 34. Wersja do druku:

 35. Regulamin określający zasady ustalania kosztów dostawy energii cieplnej Uchwała RN nr 23 09 2017 obowiązuje od 01 01 2018
 36. Wersja do druku:

 37. Regulamin umieszczania reklam i szyldów Uchwała RN nr 24 09 2017
 38. Wersja do druku:

 39. Regulamin przeprowadzania przetargow na zbycie lokali mieszkalnych w SM Nałkowskich
 40. Wersja do druku:

Regulamin funkcjonowania Rady Pracowników w Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie

Zasady Ogólne

§ 1

 1. Rada pracowników jest ustawowym organem opiniodawczym Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 z póĽn. zm.) zwanej dalej Ustawą oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Rada wykonuje czynności przewidziane w przepisach prawa zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Sekretarz lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady.
 4. Obsługą Rady zajmuje się inspektor ds. organizacyjno-samorządowych i kadr.
 5. Kadencja Rady trwa 4 lata od dnia jej wyboru.

Prawa i Obowiązki Członków Rady

§ 2

Członek Rady Pracowników ma prawo do:

 1. osobistego udziału w pracach Rady,
 2. pełnego dostępu do informacji przekazywanych przez Pracodawcę,
 3. wyrażania opinii dotyczących informacji będących przedmiotem konsultacji, w tym zgłaszania zdań odrębnych,
 4. zwolnienia od pracy zawodowej, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas niezbędny do udziału w pracach Rady.

§3

 1. Członkowie Rady zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady.
 2. Członkowie Rady o każdej nieobecności uprzedzają Przewodniczącego lub Sekretarza Rady.
 3. Posiedzenia Rady odbywają się w godzinach pracy w siedzibie Pracodawcy.

§4

 1. Członek Rady traci mandat, jeśli:
 2. przestaje być pracownikiem Spółdzielni Mieszkaniowej,
 3. zrezygnuje z pełnienia funkcji członka Rady,
 4. zostanie odwołany na wniosek co najmniej 50% pracowników zatrudnionych u Pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach określonych w art. 9 i 10 Ustawy.

Kompetencje Rady

§ 5

Rada ma prawo dostępu do informacji, które umożliwiają zajęcie stanowiska w zakresie:

 1. sytuacji ekonomicznej Pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian,
 2. stanu, struktury i przewidywanych zmian w zatrudnieniu,
 3. działań Pracodawcy, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

§ 6

Rada uprawniona jest do prowadzenia konsultacji z Pracodawcą we wszystkich sprawach, o których mowa w §5.

§ 7

Szczegółowy katalog informacji, tryb i sposób informowania Rady przez Pracodawcę oraz zasady prowadzenia konsultacji określa odrębne Porozumienie zawarte na podstawie art. 5 Ustawy.

Organizacja posiedzeń Rady

§8

 1. Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza.
 2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki kolegialnie.

§9

 1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Termin oraz porządek posiedzenia Rady ustala Przewodniczący zawiadamiając pozostałych członków Rady oraz Pracodawcę, co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem.

§10

 1. Z posiedzeń Rady Sekretarz Rady sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady.
 2. Protokoły Rady przechowywane są przez inspektora ds. organizacyjno-samorządowych i kadr Spółdzielni Mieszkaniowej. Do protokołu załączane są stanowiska i opinie Rady, jak też informacje i stanowiska Pracodawcy.

§11

 1. Dla ważności stanowiska lub opinii Rady niezbędna jest obecność na posiedzeniu wszystkich członków Rady.
 2. Stanowisko lub opinie Rada uchwala bezwzględną większością głosów.

§ 12

Stanowiska i opinie Rady są niezwłocznie przekazywane  do wiadomości Pracodawcy.

§ 13

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Radę Pracowników              w dniu  16.02.2009 r.