SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 4723 osób

Wiadomości


Regulamin S.M. Nałkowskich:

 1. Regulamin zarządu
 2. Wersja do druku:

 3. Regulamin wymieniania wodomierzy
 4. Wersja do druku:

 5. Regulamin przetargu na nabycie pierwszeństwa w uzyskaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkaniowego
 6. Wersja do druku:

 7. Regulamin Funduszu Zasobowego
 8. Wersja do druku:

 9. Regulamin przetargów
 10. Wersja do druku:

 11. Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie
 12. Wersja do druku:

 13. Regulamin Samorz. Domowe 2013 zmieniony
 14. Wersja do druku:

 15. Reg okreslajacy zasady rozl kosztow GZM 2012 projekt dany na RN maj koniec
 16. Wersja do druku:

 17. Regulamin Gospodarki Finansowej Spoldzielni Mieszkaniowej Nalkowskich popr.RP 25.05
 18. Wersja do druku:

 19. Regulamin przyjęć w poczet członków_zał do uchwały 125
 20. Wersja do druku:

 21. Regulamin organizacyjny spółdzielni mieszkaniowej
 22. Wersja do druku:

 23. Regulamin rozliczania wody 2011
 24. Wersja do druku:

 25. Regulamin określający zasady najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów, dodatkowych powierzchni przynależnych oraz miejsc parkingowych
 26. Wersja do druku:

 27. Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców
 28. Wersja do druku:

 29. Regulamin określający zasady umarzania odsetek naliczanych z tytułu nie wpłacania w obowiązującym terminie opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 31 marca 2010 roku
 30. Wersja do druku:

 31. Regulamin Funduszu Remontowego. Zał. do uchwały Nr 100/10/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 03.10.2011 r.
 32. Wersja do druku:

 33. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem spoleczno-kulturalnym
 34. Wersja do druku:

 35. Regulamin określający zasady ustalania kosztów dostawy energii cieplnej Uchwała RN nr 23 09 2017 obowiązuje od 01 01 2018
 36. Wersja do druku:

 37. Regulamin umieszczania reklam i szyldów Uchwała RN nr 24 09 2017
 38. Wersja do druku:

 39. Regulamin przeprowadzania przetargow na zbycie lokali mieszkalnych w SM Nałkowskich
 40. Wersja do druku:

Zacznik do uchway nr 129/05/2012 Rady Nadzorczej SM
im. W.Z. NAKOWSKICH z dnia 31.05.2012 r.

Regulamin Gospodarki Finansowej Spdzielni Mieszkaniowej
im. W.Z. Nakowskich w Lublinie

Niniejszy regulamin zosta opracowany w oparciu o:

Dzia I. Postanowienia oglne

§ 1

 1. Spdzielnia prowadzi dziaalno na zasadach rozrachunku gospodarczego w interesie swoich czonkw. Dziaalno Spdzielni jest finansowana:
  1. funduszami tworzonymi w Spdzielni,
  2. przychodami ze wiadczonych usug,
  3. innymi rodkami finansowymi.
 2. Spdzielnia moe korzysta z kredytw bankowych i poyczek do wysokoci nieprzekraczajcej najwyszej sumy zobowiza, jak spdzielnia moe zacign, oznaczonej przez Walne Zgromadzenie. Zacignicie przez spdzielni kredytu lub poyczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 2

Spdzielnia prowadzi dziaalno na podstawie planw rzeczowo-finansowych okrelajcych:

Uchwalanie tych planw naley do waciwoci Rady Nadzorczej.

§ 3

 1. Spdzielnia prowadzi rachunkowo i sporzdza sprawozdania zgodnie z powszechnie obowizujcymi przepisami. Form i zasady ewidencji ksigowej okrelaj (przyjte przez Zarzd Spdzielni zasady polityki rachunkowoci).
 2. Roczne sprawozdania finansowe Spdzielni podlegaj badaniu i ogoszeniu wedug zasad okrelonych ustaw o rachunkowoci oraz ustaw Prawo Spdzielcze.
 3. Wyboru do badania sprawozdania finansowego spdzielni dokonuje Rada Nadzorcza a z wybranym podmiotem umow zawiera Zarzd Spdzielni.
 4. Roczne sprawozdanie finansowe cznie z opini biegego rewidenta wykada si w lokalu Spdzielni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 4

 1. Odpisw amortyzacyjnych(umorzeniowych) dokonuje si wedug stawek okrelonych przez Zarzd dla poszczeglnych rodkw trwaych , wartoci niematerialnych i prawnych oraz zasad polityki rachunkowoci z uwzgldnieniem przepisw powszechnie obowizujcych.
 2. Spdzielcze zasoby mieszkaniowe nie podlegaj amortyzacji. Na podstawie art.6 ust.2 ustawy o spdzielniach mieszkaniowych podlegaj umorzeniu w ciar funduszy, ktrymi zostay sfinansowane.

§ 5

 1. Poytki i inne przychody z nieruchomoci su pokrywaniu wydatkw zwizanych z eksploatacj i utrzymaniem nieruchomoci w zakresie obciajcym czonkw nieruchomoci. Do poytkw z nieruchomoci zalicza si:
  1. dochody z reklam ,
  2. wynajem pomieszcze wsplnych,
  3. wynajem dodatkowych piwnic,
  4. dzierawa terenu wchodzcego w zakres danej nieruchomoci.

Dzia II. Dziaalno finansowa Spdzielni

§ 6

Zarzdzanie nieruchomociami przez Spdzielni opiera si na samowystarczalnoci finansowej. Koszty dziaalnoci musz znajdowa pokrycie w opatach pobieranych od uytkownikw lokali. Koszty i przychody s odrbnie rozliczane dla kadej nieruchomoci.

 1. Dziaalno w zakresie gospodarki majtkiem spdzielczym reguluj umowy midzy innymi z tytuu:
  1. najmu lokali uytkowych i garay,
  2. dzierawy gruntw,
  3. wynajmowania powierzchni pod reklam,
  4. wynajmowania miejsc parkingowych.
 2. Przychody i koszty z wynajmu s planowane w rocznych planach rzeczowo - finansowych.
 3. Stawki opat i zawieranie umw dla poszczeglnych najemcw w nieruchomociach ustala Zarzd Spdzielni.
 4. W ewidencji ksigowej wyodrbnia si koszty utrzymania mienia oraz koszty oglne Zarzdu i administracji. Koszty Zarzdu rozliczane s na dziaalno inwestycyjn, gospodark zasobami mieszkaniowymi, gospodark lokalami uytkowymi i garaami. Koszty oglne Zarzdu rozliczane s zgodnie z polityk rachunkowoci.

§ 7

Na podstawie prowadzonej ewidencji w zakresie kosztw i przychodw Spdzielnia sporzdza:

 1. wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomoci mieszkaniowych,
 2. wynik gospodarki mediami,
 3. wynik z pozostaej dziaalnoci gospodarczej Spdzielni.

Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomoci stanowi rnic midzy kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomoci a przychodami z opat na pokrycie kosztw eksploatacji i utrzymania nieruchomoci, ktra to rnica zwiksza lub zmniejsza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomoci w roku nastpnym.
Wynik ten nie jest elementem skadowym wyniku finansowego Spdzielni i rozlicza si go poprzez rozliczenia midzyokresowe kosztw.

Gospodarka mediami obejmuje koszty i przychody z opat na ich pokrycie. Wynik z rozliczenia mediw podlega indywidualnemu rozliczeniu z uytkownikami lokali. Rnice powstae pomidzy pobranymi zaliczkami a rzeczywistymi kosztami zuycia mediw podlegaj rozliczeniu z lokatorem, w zalenoci od tego czy wykazuj nadwyk opat zaliczkowych nad poniesionymi kosztami czy nadwyk kosztw nad opatami zaliczkowymi.

Wynik z pozostaej dziaalnoci gospodarczej jest rnic pomidzy przychodami a kosztami z tej dziaalnoci. Otrzymane przychody z pozostaej dziaalnoci gospodarczej Spdzielni, pomniejszone o poniesione koszty, stanowi nadwyk bilansow Spdzielni i s elementem skadowym wyniku finansowego Spdzielni, podlegajcemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych.

§ 8

Zasady i tryb wnoszenia wkadw zaliczkowanych okrelaj zawarte umowy o budow lokalu z przyszymi uytkownikami ubiegajcymi si o ustanowienie wasnoci lokalu.
Rozliczenie kosztw inwestycji i ustalenie kosztw budowy nastpuje wg. zasad uchwalanych przez Rad Nadzorcz.

§ 9

 1. Dziaalno spoeczno-kulturalna jest prowadzona z uwzgldnieniem wymaga wynikajcych z:
  • merytorycznego programu tej dziaalnoci,
  • planw rzeczowo-finansowych.
 2. Koszty dziaalnoci spoeczno-kulturalnej s finansowane z wpat wnoszonych przez czonkw oraz innych przychodw. Czonkowie Spdzielni uczestnicz w kosztach zwizanych z dziaalnoci spoeczno -kulturaln prowadzon przez Spdzielni. Waciciele lokali niebdcy czonkami oraz osoby nie bdce czonkami Spdzielni, ktrym przysuguj spdzielcze wasnociowe prawa do lokali, mog odpatnie korzysta z takiej dziaalnoci.

Dzia III. Fundusze

§ 10

Spdzielnia moe tworzy:

 1. Fundusz udziaowy,
 2. Fundusz zasobowy,
 3. Fundusz wkadw mieszkaniowych i budowlanych,
 4. Fundusz remontowy,
 5. Fundusz spoeczno-kulturalny,
 6. Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

§ 11

 1. Fundusz udziaowy tworzy si z wpat udziaw przez czonkw w wysokociach okrelonych w statucie Spdzielni.
 2. Fundusz udziaowy moe ulec pomniejszeniu z tytuu zwrotu udziau byym czonkom w terminie ustalonym w statucie Spdzielni.

§ 12

 1. Fundusz zasobowy tworzy si z:
  1. wpat wpisowego przez czonkw w wysokoci okrelonej statutem Spdzielni,
  2. nadwyek bilansowych Spdzielni okrelonych uchwaami Walnego Zgromadzenia,
  3. umorzenia kredytw przez budet pastwa,
  4. wartoci lokali wasnych,
  5. aktualizacji wartoci rodkw trwaych,
  6. nieodpatnego przejcia rodkw trwaych.
 2. Fundusz zasobowy ulega pomniejszeniu o:
  1. pokrycie straty bilansowej Spdzielni zgodnie z uchwa Walnego Zgromadzenia,
  2. finansowanie budowy lokali stanowicych mienie Spdzielni,
  3. zwrot umorzenia kredytu w przypadku przeksztacenia prawa do lokalu lub ustanowienia prawa odrbnej wasnoci,
  4. umorzenie rodkw trwaych finansowanych funduszem,
  5. nieodpatne przekazanie zasobw mieszkaniowych lub ich infrastruktury.

§ 13

 1. Fundusz wkadw mieszkaniowych i budowlanych tworzony jest z tytuu:
  1. wpaconych wkadw budowlanych i mieszkaniowych,
  2. nalenych lecz nie wniesionych przez czonka wkadw mieszkaniowych i budowlanych,
  3. spaty nalenych rat kredytu zacignitego na sfinansowanie budowy mieszka lokatorskich,
  4. waloryzacji wkadu mieszkaniowego i budowlanego w zwizku z przeksztaceniem prawa do lokalu, przekazaniem lokalu do dyspozycji Spdzielni lub przepisaniem prawa na rzecz innych osb uprawnionych,
  5. aktualizacji wartoci rodkw trwaych wedug obowizujcych przepisw,
 2. Fundusz wkadw mieszkaniowych i budowlanych zmniejszany jest z tytuu:
  1. zwrotu uprzednio przyjtych wkadw mieszkaniowych i budowlanych,
  2. wyniesienia wkadu w zwizku z przeksztaceniem prawa do lokalu lub uzyskaniem odrbnej wasnoci,
  3. umorzenia rodkw trwaych sfinansowanych funduszem.

§ 14

 1. Fundusz remontowy skada si z funduszu remontowego nieruchomoci i funduszu remontowego mienia Spdzielni.
 2. Fundusz remontowy nieruchomoci tworzy si z:
  1. odpisw dokonywanych w ciar kosztw gospodarki zasobami mieszkaniowymi i garay - wysoko tych odpisw ustala Rada Nadzorcza,
  2. kwot otrzymywanych od firm ubezpieczeniowych, za szkody powstae w zasobach Spdzielni, ktrych koszt likwidacji stanowi wydatki funduszu na remonty zasobw mieszkaniowych,
  3. wpat na dofinansowanie remontw,
  4. z wpat na fundusz remontowy z pozostaej dziaalnoci gospodarczej (lokale uytkowe) po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych.
 3. Fundusz remontowy mienia Spdzielni tworzy si z:
  1. odpisw od najmu lokali uytkowych Spdzielni do wielkoci poniesionych nakadw okrelonych w uchwale Zarzdu,
  2. odszkodowa ubezpieczycieli za szkody powstae w zasobach lokalowych,
  3. dochodw uzyskanych z likwidacji lub sprzeday rodkw trwaych zaliczonych do zasobw lokalowych,
  4. nalicze od lokali mieszkalnych.
 4. rodki na remonty mienia Spdzielni przeznacza si na pokrycie kosztw i wydatkw dotyczcych budynkw i ich czci, budowli i infrastruktury zaliczanych do mienia wsplnego, nie przeznaczonych do wycznego korzystania przez poszczeglnych uytkownikw lokali.

§ 15

 1. Fundusz spoeczno-kulturalny tworzy si w celu zaspokojenie potrzeb spoeczno-kulturalnych mieszkacw Spdzielni.
 2. rda finansowania dziaalnoci spoeczno-kulturalnej:
  1. wpaty wnoszone przez czonkw zgodnie ze Statutem,
  2. wpaty od darczycw,
  3. wpywy z tytuu czciowo odpatnych form dziaalnoci organizowanej przez Klub Osiedlowy,
  4. wpywy z odpatnego korzystania z wyposaenia i pomieszcze Klubu Osiedlowego,
  5. rodki przyznane z Urzdu Miasta na dofinansowanie imprez o szerszym zasigu,
  6. pozostae przychody.
 3. Kierunki wydatkowania rodkw dziaalnoci spoeczno-wychowawczej:
  1. organizowanie rodowiskowych imprez i akcji sucych zaspokojeniu potrzeb czonkw spdzielni i ich rodzin,
  2. koszty zatrudnionych pracownikw w Klubie Osiedlowym do prowadzenia tej dziaalnoci,
  3. wspudzia finansowy w imprezach i wyjazdach krajoznawczo-rekreacyjnych o zasigu ponad lokalnym,
  4. nagrody dla zwycizcw organizowanych konkursw,
  5. zakup sprztu i wyposaenia.
 4. System rozlicze finansowych i dokumentowania obrotu rodkw dziaalnoci spoeczno-kulturalnej:
  1. podstaw dziaalnoci jest roczny program dziaalnoci z harmonogramem imprez i wstpnym preliminarzem potrzeb finansowych oraz plan finansowy zatwierdzany przez Rad Nadzorcz,
  2. szczegowa ewidencja ksigowa prowadzona jest zgodnie z planem kont,
  3. stawki odpatnoci za korzystanie z pomieszcze klubu Osiedlowego i jego wyposaenia oraz koszty dofinansowania do organizowanych imprez uchwala Zarzd,
  4. wpywy z odpatnych form dziaalnoci, jak rwnie korzystania z wyposaenia Klubu Osiedlowego s dokumentowane drukami cisego zarachowania. Z organizowanych imprez kadorazowo sporzdzane jest rozliczenie przychodw i kosztw wg ustalonego przez Zarzd wzoru. Wynajmowanie pomieszcze klubu Osiedlowego dokumentowane jest umow o korzystanie z pomieszcze.
  5. Biec kontrol nad przychodami i wydatkami sprawuje Prezes Zarzdu. Raz na kwarta stanowisko d/s analiz dokonuje szczegowej analizy realizacji planu funduszu po stronie tworzenia i wydatkowania przedstawiajc jej wyniki Zarzdowi.

§ 16

 1. Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego przecitnego wynagrodzenia miesicznego.
 2. Zasady tworzenia i dysponowania rodkami Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych ustala Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakadowym Funduszu wiadcze Socjalnych Dz.U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 z pniejszymi zmianami oraz Regulamin Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych.

§ 17

 1. Ewidencj finansow funduszu prowadzi si na koncie syntetycznym 850. Przychody po stronie MA, rozchody po stronie WN. Saldo konto MA stanowi stan funduszu.
 2. Dla celw analiz i waciwej gospodarki funduszem po stronie przychodw i rozchodw prowadzi si ewidencj analityczn zgodnie z obowizujcym w Spdzielni planem kont.

Dzia IV. Postanowienia kocowe

§ 18

 1. Niniejszy regulamin zosta przyjty uchwa nr 129/05/2012 Rady Nadzorczej Spdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nakowskich z dnia 31.05.2012 roku i obowizuje od dnia podjcia uchway.
 2. Z chwil wejcia w ycie niniejszego regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin Gospodarki Finansowej w Spdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nakowskich przyjty Uchwa Rady Nadzorczej nr 37/96 z dnia 09.05.1996 roku.

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ: Anatoliusz Gurdziel

PRZEWODNICZCY RADY NADZORCZEJ: Halina Maiska