SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 33490 osób

Wiadomości


Regulamin S.M. Nałkowskich:

 1. Regulamin zarządu
 2. Wersja do druku:

 3. Regulamin wymieniania wodomierzy
 4. Wersja do druku:

 5. Regulamin przetargu na nabycie pierwszeństwa w uzyskaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkaniowego
 6. Wersja do druku:

 7. Regulamin Funduszu Zasobowego
 8. Wersja do druku:

 9. Regulamin przetargów
 10. Wersja do druku:

 11. Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie
 12. Wersja do druku:

 13. Regulamin Samorz. Domowe 2020
 14. Wersja do druku:

 15. Reg okreslajacy zasady rozl kosztow GZM 2012 projekt dany na RN maj koniec
 16. Wersja do druku:

 17. Regulamin Gospodarki Finansowej Spoldzielni Mieszkaniowej Nalkowskich popr.RP 25.05
 18. Wersja do druku:

 19. Regulamin przyjęć w poczet członków_zał do uchwały 125
 20. Wersja do druku:

 21. Regulamin organizacyjny spółdzielni mieszkaniowej
 22. Wersja do druku:

 23. Regulamin rozliczania wody 2011
 24. Wersja do druku:

 25. Regulamin określający zasady najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów, dodatkowych powierzchni przynależnych oraz miejsc parkingowych
 26. Wersja do druku:

 27. Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców
 28. Wersja do druku:

 29. Regulamin określający zasady umarzania odsetek naliczanych z tytułu nie wpłacania w obowiązującym terminie opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 31 marca 2010 roku
 30. Wersja do druku:

 31. Regulamin Funduszu Remontowego. Zał. do uchwały Nr 100/10/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 03.10.2011 r.
 32. Wersja do druku:

 33. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem spoleczno-kulturalnym
 34. Wersja do druku:

 35. Regulamin określający zasady ustalania kosztów dostawy energii cieplnej Załącznik do uchwały 18 08 2019 z dnia 26 08 2019
 36. Wersja do druku:

 37. Regulamin umieszczania reklam i szyldów Uchwała RN nr 24 09 2017
 38. Wersja do druku:

 39. Regulamin przeprowadzania przetargow na zbycie lokali mieszkalnych w SM Nałkowskich
 40. Wersja do druku:

 41. Struktura Organizacyjna SM Nalkowksich zal do uchwaly RN nr 19 08 2019
 42. Wersja do druku:

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia 21.05.2012 r.

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie:

 1. ustawy z dnia 16.09.1982r - Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2003r Nr 188,poz. 1848 z późn. zm.) zwaną dalej "prawem spółdzielczym",
 2. ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych (teks jednolity Dz. U z 2003r Nr 119 poz. 116 z późn.zm.) zwaną dalej "ustawą".
 3. Statutu Spółdzielni.

II. Przyjmowania członków.

§ 2

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

4. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do Sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 3

1. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań:

 1. małżonek tej osoby jest członkiem Spółdzielni,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,
 3. przypadło jej wskutek śmierci małżonka spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,
 4. jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło skutkiem ustania członkostwa lub ni e dokonania czynności określonych w ustawie i statucie,
 5. nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,
 6. nabyła ekspektatywę (roszczenie do ustanowienia) odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji,
 7. ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,
 8. oczekuje na ustanowienie przez Spółdzielnię (na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu,
 9. przysługuje jej: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu,
 10. może być przyjęta ponownie w poczet członków jeżeli w terminie 6 miesięcy ustały przyczyny stanowiące, które były przyczyną pozbawienia jej członkostwa.

2. Osobą bliską w rozumieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która faktycznie pozostaje we wspólnym pożyciu.

§ 4

1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji członkowskiej:

 1. deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać : imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej jej nazwę i siedzibę oraz adres, ilość zadeklarowanych udziałów i dane dotyczące wkładów oraz podpis przystępującego do Spółdzielni,
 2. przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu z podaniem daty uchwały o przyjęciu,
 3. członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

2. O przyjęciu w poczet członków Spółdzielni decyduje Zarząd w trybie uchwały.

3. Uchwała o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta przez Zarząd w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1. pkt 1.

4. O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Zarząd powinien powiadomić zainteresowaną osobę najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały. Powiadomienia dokonuje się na piśmie w trybie określonym dla doręczeń w statucie.

5. W razie podjęcia uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków, w zawiadomieniu o podjętej uchwale należy podać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia odwołania.

§ 5

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni obowiązane są wnieść wpisowe ustalone w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Udział członkowski ustala się w wysokości 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3. Członek Spółdzielni ubiegający się o lokal mieszkalny jest obowiązany zadeklarować co najmniej jeden udział, a członek ubiegający się o lokal użytkowy - co najmniej pięć udziałów, członek ubiegający się o garaż jest zobowiązany zadeklarować co najmniej dwa udziały.
Udziały liczone są odrębnie dla każdego prawa i nie podlegają kumulacji.

4. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. Nie wpłacenie wpisowego lub udziału w tym terminie powoduje wykreślenie z rejestru członków.

§ 6

1. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, a w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi - ich nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, zmiany danych w powyższym zakresie, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa.

2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr członków.

II. Tytuły prawne do lokali.

§ 7

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:

 1. ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
 2. ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, lub lokalu o innym przeznaczeniu a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
 3. wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.

§ 8

1. Kolejność zaspakajania potrzeb lokalowych członków ustala się zgodnie datą złożonych podań.

2. W kolejności ustalonej zgodnie z ust. 1 członek ma prawo do podpisania umowy o budowę lokalu w każdej nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię, o ile w wyznaczonym przez Zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy o budowę lokalu.

§ 9

1. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni na warunkach prawa odrębnej własności lokalu, jeżeli do lokalu nie istnieją roszczenia określone w § 105 Statutu .

2. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal, do którego wygasło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz członka oczekującego Spółdzielni, o ile zgłosi gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu i wniesie wkład odpowiadający rynkowej wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

3. Członek, o którym mowa w ust. 2 jest powiadamiany pisemnie o możliwości uzyskania odrębnej własności lokalu.

4. W przypadku rezygnacji z propozycji członka oczekującego Spółdzielnia może ustanowić tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w ust.1, w drodze przetargu nieograniczonego.

5. Spółdzielnia zawiadamia o przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze Spółdzielni oraz publikację w prasie lokalnej, co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

6. Tryb i zasady przetargu na pierwszeństwo w ustanowieniu tytułu prawnego do lokalu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

III. Najem i zamiana lokali mieszkalnych

§ 10

1. Spółdzielnia w ramach posiadanych możliwości może wynajmować stanowiące jej własność lokale mieszkalne i lokale o innym przeznaczeniu.

2. Najemcami lokali mogą być członkowie Spółdzielni oraz inne osoby fizyczne i prawne.

3. Prawa i obowiązki stron umowy najmu, określa umowa zawierana przez Zarząd Spółdzielni z najemcą.

4. Wyboru najemcy Spółdzielnia dokonuje kierując się interesem gospodarczym Spółdzielni oraz potrzebami członków.

5. Szczegółowe zasady najmu lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 11

1. Spółdzielnia w granicach istniejących możliwości realizuje wnioski członków, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, o zamianę mieszkania. Zamiana taka polega na ustanawianiu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania dotychczasowego. O przekazaniu lokalu mieszkalnego do zamiany decyduje Zarząd.

2.Członkowie Spółdzielni mogą za zgodą Spółdzielni dokonać zamiany zajmowanych lokali między sobą, jak również zamiany z najemcami lokali mieszkalnych.

 1. 1. Zamiana mieszkań między członkami różnych Spółdzielni uzależniona jest od zgody Spółdzielni.
 2. Zamiana mieszkań między członkiem a najemcą lokalu mieszkalnego uzależniona jest od wyrażenia zgody i uzyskania tytułu prawnego do lokalu przez dotychczasowego członka od dysponenta lokalu zajmowanego przez najemcę.
 3. Warunkiem przeprowadzenia zamiany jest brak zaległości w opłatach czynszowych.

§ 12

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Nr 125/05/2012 z dnia Rady Nadzorczej Spółdzielni i obowiązuje od dnia jej podjęcia.

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ: Anatoliusz Gurdziel

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ: Mariusz Kowalczyk