SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 4713 osób

Wiadomości


Regulamin S.M. Nałkowskich:

 1. Regulamin zarządu
 2. Wersja do druku:

 3. Regulamin wymieniania wodomierzy
 4. Wersja do druku:

 5. Regulamin przetargu na nabycie pierwszeństwa w uzyskaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkaniowego
 6. Wersja do druku:

 7. Regulamin Funduszu Zasobowego
 8. Wersja do druku:

 9. Regulamin przetargów
 10. Wersja do druku:

 11. Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie
 12. Wersja do druku:

 13. Regulamin Samorz. Domowe 2013 zmieniony
 14. Wersja do druku:

 15. Reg okreslajacy zasady rozl kosztow GZM 2012 projekt dany na RN maj koniec
 16. Wersja do druku:

 17. Regulamin Gospodarki Finansowej Spoldzielni Mieszkaniowej Nalkowskich popr.RP 25.05
 18. Wersja do druku:

 19. Regulamin przyjęć w poczet członków_zał do uchwały 125
 20. Wersja do druku:

 21. Regulamin organizacyjny spółdzielni mieszkaniowej
 22. Wersja do druku:

 23. Regulamin rozliczania wody 2011
 24. Wersja do druku:

 25. Regulamin określający zasady najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów, dodatkowych powierzchni przynależnych oraz miejsc parkingowych
 26. Wersja do druku:

 27. Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców
 28. Wersja do druku:

 29. Regulamin określający zasady umarzania odsetek naliczanych z tytułu nie wpłacania w obowiązującym terminie opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 31 marca 2010 roku
 30. Wersja do druku:

 31. Regulamin Funduszu Remontowego. Zał. do uchwały Nr 100/10/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 03.10.2011 r.
 32. Wersja do druku:

 33. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem spoleczno-kulturalnym
 34. Wersja do druku:

 35. Regulamin określający zasady ustalania kosztów dostawy energii cieplnej Uchwała RN nr 23 09 2017 obowiązuje od 01 01 2018
 36. Wersja do druku:

 37. Regulamin umieszczania reklam i szyldów Uchwała RN nr 24 09 2017
 38. Wersja do druku:

 39. Regulamin przeprowadzania przetargow na zbycie lokali mieszkalnych w SM Nałkowskich
 40. Wersja do druku:

Regulamin windykacji wierzytelności Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie

Regulamin

Określający zasady umarzania odsetek naliczanych z tytułu nie wpłacania w obowiązującym terminie opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 31 marca 2010 roku.

§ 1.

Zarząd Spółdzielni do umarzania odsetek na wniosek Głównego Księgowego dla rozliczeń kwartalnych do kwot:

a) 2 zł naliczonych od nie wpłaconych w obowiązującym terminie opłat eksploatacyjnych za używanie garaży i lokali użytkowych

b) 10 zł naliczonych od nie wpłaconych w obowiązującym terminie opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych

§ 2.

Dłużnicy wobec których Spółdzielnia ma wierzytelności z tytułu odsetek od nie wpłaconych w terminie opłat za używanie lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu mogą uzyskać częściowe ich umorzenie na niżej wymienionych zasadach:

a) Do 50% zaewidencjonowanych odsetek, jeżeli do dnia wystąpienia z takim wnioskiem do Zarządu Spółdzielni całkowicie jednorazowo spłacą należność główną z tytułu zaległych opłat.

b) Do 25% zaewidencjonowanych odsetek jeżeli zawarli umowę - ugodę z Zarządem Spółdzielni zobowiązując się do ratalnego spłacania zadłużenia w maksymalnie 6 ratach i wywiązują się terminowo z zawartej umowy - ugody.

§ 3.

W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi zdarzeniami losowymi stwierdzającymi bardzo trudną sytuacje życiową dłużnika po przeprowadzeniu przez pracowników spółdzielni wywiadu środowiskowego i udokumentowaniu sytuacji finansowej dłużnika i osób będących we wspólnym gospodarstwie (razem mieszkających), Zarząd Spółdzielni w uzgodnieniu z Rada Nadzorczą może podjąć decyzję o umorzeniu odsetek w innej wielkości jak określono w §2 niniejszej Uchwały przy czym kwota umorzenia odsetek nie może przekraczać 90 % zaewidencjonowanych odsetek.

§ 4.

Traci moc uchwała nr 74/2007 z dnia 11.12.2007r w sprawie umarzania odsetek.

SEKRETARZPRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJRADY NADZORCZEJ
............................
/Mariusz Kowalczyk//Halina Maińska/