SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 453 osób

Wiadomości
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Samsonowicza 21. Przetarg odbędzie się w dniu: 30.10.2018 roku, o godz. 12:00: w biurze Spółdzielni przy ul. Nałkowskich 108, Lublin 20-470. Dane dot. mieszkania przy ul. Samsonowicza 21 m. 4:

Pisemne oferty zawierające wniosek, potwierdzenie wpłaty wadium, załącznik dotyczący zwrotu wadium oraz zgodę współmałżonków w sytuacjach określonych w pkt. 6 rozdział III „Regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Nałkowskich” prosimy składać do dnia 29.10.2018r. w biurze Spółdzielni, w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach z dopiskiem ”NIE OTWIERAĆ”, ze wskazaniem adresu – Samsonowicza 21 m.4. Wymagane dokumenty są do pobrania ze strony internetowej: www.smnalkowskich.lublin.pl lub w pokoju nr 10 w biurze Spółdzielni. Szczegółowych informacji w sprawie przetargów udzielamy w biurze Spółdzielni, lub telefonicznie pod numerem 81 744 64 71. Zarząd zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania: Dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego socjalnego przy ul. Samsonowicza 63 w Lublinie. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 22.10.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załączniki do pobrania: Dokumentacja

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na usuwanie usterek wykazanych w trakcie corocznych przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych oraz doraźne usuwanie awarii wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Spółdzielni.Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do dn. 15.10.2018r. do godz. 12.00w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załączniki do pobrania: Dokumentacja

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im.W.Z. Nałkowskich w Lublinie ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczeń blaszanych przy ul. Samsonowicza 25 w Lublinie:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w siedzibie Spółdzielni, ul. Nałkowskich 108 ze wskazaniem konkretnego pomieszczenia oraz zaoferowaną wysokością czynszu w zaklejonych kopertach w terminie do 25.09.2018 r