SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 6840 osób

Wiadomości
Zarząd i Rada Nadzorcza Spoldzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie sukcesywnie podejmuje działania zmierzające do budowy miejsc postojowych na terenie osiedla. Poniżej przedstawiamy koncepcję miejsc parkingowych:

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych oraz ich udrożnienia i naprawy w lokalach mieszkalnych, biurowych, technicznych i użytkowych w budynkach pozostających w zasobach spółdzielni, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 z 2010 roku poz. 1623) Art. 62. 1 pkt 2). Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowejSpółdzielniwww. smnalkowskich.lublin.pl. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 28.03.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielniazastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny

Załączniki do pobrania: Dokumentacja

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im.W.Z. Nałkowskich w Lublinie ogłasza konkurs ofert na najem garażu nr 23 w zespole B przy ul. Samsonowicza 55. Wyjściowa wysokość czynszu 250,00 zł. brutto.Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert z oferowaną wysokością czynszu w zaklejonych kopertach w terminie do 19.03.2018 r

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie ogłasza przetarg nieograniczony na koszenie terenów zielonych o powierzchni około 13 ha położonych w obrębie osiedla Nałkowskich w Lublinie. Przewidywane jest co najmniej trzykrotne koszenie w sezonie. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym. Formularz przetargowy oraz wzór umowy do pobrania ze strony internetowej www.smnalkowskich.lublin.pl. Ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na koszenie terenów zielonych” należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Nałkowskich 108 do dnia 30 marca 2018 r. do godz. 10:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Załączniki do pobrania: Dokumentacja